SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/18 17:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 17:25 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/18 17:24 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
30/04/18 12:52 แจ้งการเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์บริษัท
26/04/18 17:31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27/03/18 19:42 แจ้งเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26/02/18 17:55 แจ้งมติกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล, และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26/02/18 17:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/02/18 17:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26/02/18 17:53 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
02/02/18 17:23 แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2561
22/12/17 18:12 แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติม
13/11/17 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13/11/17 17:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13/11/17 17:31 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่