SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/20 08:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/20 08:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09/11/20 08:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
25/09/20 07:50 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
08/09/20 07:43 แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
14/08/20 13:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข)
14/08/20 08:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 08:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 08:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
23/07/20 17:11 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10/07/20 19:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/07/20 12:58 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยปรับลดอัตราเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขสถานที่ประชุม)
01/06/20 17:13 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยปรับลดอัตราเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขสถานที่ประชุม)
29/05/20 20:09 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15/05/20 21:43 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยปรับลดอัตราเงินปันผล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่