SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 17:00 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม (เพิ่มเติม)
19/05/22 17:00 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยทางอ้อม
17/05/22 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 17:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
13/05/22 07:13 รายงานการจดทะเบียนลดทุน, เพิ่มทุนจดทะเบียน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
11/05/22 07:06 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม
05/05/22 12:59 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03/05/22 13:00 การเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็ปไซด์
29/04/22 17:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/03/22 12:34 การไม่ปรับสิทธิของ CWT-W5
28/02/22 20:14 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/22 20:14 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 20:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 17:00 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่