SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/19 17:01 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DCON-W1 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
15/05/19 20:30 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งกรรมการทดแทน และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
15/05/19 18:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/19 18:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15/05/19 18:09 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/05/19 17:08 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
25/04/19 19:51 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
09/04/19 08:29 10 เมษายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ DCON-W1
26/03/19 08:28 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : DCON-W1
25/03/19 12:43 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22/03/19 17:52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ DCON-W1
20/03/19 12:55 การไม่ปรับสิทธิของ DCON-W1
18/03/19 17:36 แก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON - W1
28/02/19 22:14 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF file)
28/02/19 21:58 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 36)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่