SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DV8 - บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/11/21 17:15 รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
15/11/21 17:33 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ
15/11/21 17:32 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 3/2564
12/11/21 12:36 แจ้งแต่งตั้ง CFO
12/11/21 12:35 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
11/11/21 19:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/11/21 19:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 19:41 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/11/21 13:21 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ และการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
01/11/21 08:20 แจ้งการลาออกของ CFO
01/11/21 08:13 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ และการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
28/10/21 22:06 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
06/10/21 20:35 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
16/09/21 20:53 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
26/08/21 21:12 รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่