SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/07/21 19:32 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
30/07/21 19:10 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
30/07/21 19:10 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
23/07/21 17:43 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19/07/21 17:28 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
15/07/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
13/07/21 17:47 แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์
29/06/21 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23/06/21 17:15 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
08/06/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08/06/21 17:29 ชี้แจง Trading Alert List
08/06/21 17:01 Trading Alert List Information
07/06/21 19:08 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จนสิ้นสภาพบริษัทย่อย, แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)
07/06/21 06:49 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จนสิ้นสภาพบริษัทย่อย, แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
02/06/21 17:02 การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ EFORL
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่