SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 18:14 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2564
27/05/21 17:30 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
24/05/21 06:39 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เปลี่ยนแปลงเวลา)
24/05/21 06:32 หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
21/05/21 18:26 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17/05/21 17:32 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
17/05/21 06:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17/05/21 06:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/21 06:36 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/05/21 18:35 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11/05/21 13:15 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
11/05/21 13:15 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
11/05/21 13:15 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
11/05/21 13:15 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30/04/21 18:53 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่