SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/02/21 18:16 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
29/01/21 18:46 แจ้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)
14/01/21 13:14 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16/12/20 17:13 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
14/12/20 17:57 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)
14/12/20 06:58 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
03/12/20 17:18 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
25/11/20 06:38 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
23/11/20 08:39 ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ EFORL
23/11/20 06:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
23/11/20 06:39 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
23/11/20 06:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
23/11/20 06:38 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/11/20 09:00 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17/11/20 06:46 แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่