SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EKH - บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
07/12/21 13:19 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
24/11/21 08:53 สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1)
24/11/21 08:32 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EKH-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
19/11/21 18:29 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
16/11/21 08:46 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเวบไซต์ของบริษัท
15/11/21 17:56 แบบรายงานผลการขายของ EKH-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
11/11/21 08:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 19:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/21 19:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/10/21 13:25 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
28/10/21 18:18 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
27/10/21 08:46 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/10/21 18:51 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเวบไซต์ของบริษัท
20/09/21 13:18 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
17/09/21 20:57 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่