SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FMT - บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/21 08:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
08/11/21 17:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08/11/21 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/11/21 17:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
08/11/21 17:11 งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
08/11/21 17:09 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
10/08/21 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 17:15 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/08/21 17:10 บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ แจ้งการลาออกของกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทฯ
19/05/21 17:14 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30/04/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
30/04/21 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/04/21 17:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
30/04/21 17:11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่