SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GJS - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/01/21 17:12 การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GJS-F (แก้ไข)
11/01/21 17:24 การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GJS-F
30/12/20 17:12 แจ้งผลการดำเนินการต่อข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งหนังสือตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
17/12/20 17:09 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
27/11/20 12:41 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
09/11/20 18:25 รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563
09/11/20 18:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09/11/20 18:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/20 18:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
09/11/20 18:09 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14/09/20 13:13 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
31/08/20 18:07 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13/08/20 13:07 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไข)
11/08/20 08:29 รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563
10/08/20 20:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่