SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/07/19 07:21 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
19/06/19 20:36 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
24/05/19 12:31 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
13/05/19 17:32 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
09/05/19 08:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/19 08:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09/05/19 08:39 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/05/19 08:38 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
07/05/19 18:34 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26/04/19 13:10 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
26/04/19 13:10 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
12/04/19 22:33 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/04/19 17:54 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
04/04/19 21:50 แจ้งการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง
01/04/19 20:56 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่