SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/11/19 21:16 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และแจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
19/11/19 21:10 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
05/11/19 21:57 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
05/11/19 21:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
05/11/19 21:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
05/11/19 21:56 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
01/11/19 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30/10/19 08:36 การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
25/10/19 17:17 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
11/10/19 17:08 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
10/10/19 08:27 หุ้นเพิ่มทุนของ GPSC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2562
09/10/19 18:36 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว การเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
09/10/19 09:04 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
08/10/19 20:21 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
24/09/19 13:26 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1/2)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่