SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/05/22 17:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
06/05/22 17:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
06/05/22 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/22 17:17 นำส่งงบการเงินของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
05/05/22 08:16 การลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
12/04/22 12:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01/04/22 18:28 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/04/22 18:27 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
02/03/22 12:36 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28/02/22 18:39 แจ้งเรื่องการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ให้แก่บริษัทร่วมทุนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
11/02/22 20:40 การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11/02/22 20:18 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
11/02/22 20:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11/02/22 20:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
11/02/22 20:17 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่