SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HEMP - บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/12/21 19:25 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,882,785,325 บาท
30/11/21 13:18 รายงานการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
29/11/21 18:19 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26/11/21 17:49 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)
26/11/21 12:34 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
22/11/21 19:53 รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C" ไตรมาสที่ 3/2564
12/11/21 18:29 กำหนดการจัดประชุม Public Presentation
12/11/21 18:19 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD
12/11/21 18:19 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
11/11/21 08:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 08:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 08:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
01/11/21 19:51 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/10/21 19:11 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
04/10/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 ตุลาคม 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่