SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/05/22 20:22 การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
13/05/22 19:35 แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดการซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group
11/05/22 22:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/05/22 22:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/05/22 22:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 20:17 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26/04/22 13:22 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11/04/22 17:11 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (ESOP-W1) (แก้ไข Template)
08/04/22 17:04 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
05/04/22 13:15 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
31/03/22 17:31 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
17/03/22 20:28 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
14/03/22 12:45 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn
07/03/22 07:04 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)
02/03/22 19:52 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่