SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29/11/21 17:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/02/19 18:50 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
01/02/19 21:35 แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
30/01/19 17:22 หนังสือยืนยันตกลงจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (แก้ไขมูลค่ารวมของโครงการ)
24/12/18 19:17 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
20/12/18 13:24 หนังสือยืนยันตกลงจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
12/12/18 18:50 รายงานการชนะการประกวดราคางานจ้างระบบสื่อสารรองรับงาน DMS
21/11/18 06:39 วันหยุดประจำปี 2562
08/11/18 18:05 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
06/11/18 20:06 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
06/11/18 20:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
06/11/18 20:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
06/11/18 20:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
31/10/18 18:10 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
08/08/18 06:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
08/08/18 06:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่