SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/11/21 18:13 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
18/11/21 08:53 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข Template)
17/11/21 19:58 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
12/11/21 06:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 06:51 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 06:50 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 18:41 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
04/11/21 18:27 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
20/10/21 17:19 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า
30/09/21 12:31 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/09/21 08:56 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
28/09/21 06:46 การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
01/09/21 06:32 โครงการจ้างอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำรองรับการใช้งานวงจรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ระบบ
13/08/21 07:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 06:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่