SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IND - บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/06/21 17:02 แจ้งการลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306)
14/06/21 17:02 การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
14/06/21 12:49 แจ้งการลงนามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง
19/05/21 12:31 แจ้งการลงนามสัญญาว่าจ้างงานขออนุญาตและงานแก้ไขแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (สระบุรี-อ่างทอง)
14/05/21 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 17:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 12:33 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07/05/21 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29/04/21 17:01 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/04/21 17:00 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
19/04/21 17:09 เพิ่มเติมมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19/04/21 17:05 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอนและบ่อกรองเพิ่มเติม ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน
07/04/21 17:03 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแผนแม่บทการลงทุนระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนที่เหลือ)
19/03/21 08:16 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่