SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JTS - บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/10/21 18:05 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/10/21 18:05 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่
14/10/21 08:00 การลาออกของกรรมการบริษัท
07/10/21 17:13 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29/09/21 07:50 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28/09/21 12:31 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
20/09/21 12:49 แจ้งความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14/09/21 08:00 การลาออกของกรรมการอิสระ
10/09/21 08:07 การลาออกของกรรมการอิสระ
08/09/21 17:23 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ของบริษัทฯ
07/09/21 08:31 ชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม
30/08/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
24/08/21 19:15 การยกเลิกและกำหนดวันประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 (Record Date) ใหม่
24/08/21 19:11 การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
10/08/21 08:29 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เปลี่ยนชื่อ และตราประทับของบริษัทฯ
10/08/21 08:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่