SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/08/19 17:03 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
19/07/19 07:41 สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
19/07/19 07:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
19/07/19 07:41 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
19/07/19 07:40 นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ฉบับก่อนตรวจสอบ)
19/07/19 07:40 งบการเงินครึ่งปี 2562 (ก่อนตรวจสอบ)  
20/06/19 17:12 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
21/05/19 17:27 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
10/05/19 17:18 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
10/05/19 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
10/05/19 17:17 นำส่งงบการเงินฉบับสอบทาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
30/04/19 07:43 แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III - หลักการที่ 3 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
19/04/19 07:49 สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
19/04/19 07:49 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่