SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/07/18 08:48 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
26/07/18 07:28 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯวาระพิเศษ
26/07/18 07:28 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03/07/18 12:31 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซด์
25/06/18 07:08 แจ้งจ่ายเงินปันผล รายการเกี่ยวโยง และจัดประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขครั้งที่2)
15/06/18 08:44 แจ้งการจ่ายเงินปันผล รายการเกี่ยวโยง และจัดประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
14/06/18 18:52 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
23/05/18 18:10 รายงานซื้อ-ขายสินค้า และ รายงานการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
23/05/18 17:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
23/05/18 17:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
23/05/18 17:42 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
30/03/18 17:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ
22/03/18 17:17 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
13/02/18 17:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
13/02/18 17:12 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่