SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/05/20 06:33 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ
20/05/20 18:10 รายงานซื้อ-ขายสินค้า และ รายงานการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
20/05/20 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
20/05/20 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
20/05/20 17:09 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  
16/03/20 06:38 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
13/02/20 06:38 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
12/02/20 17:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12/02/20 17:19 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (สอบทานแล้ว)  
12/02/20 17:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12/02/20 12:43 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10/01/20 13:05 การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
15/11/19 12:55 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข)
13/11/19 08:19 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
12/11/19 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่