SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/11/19 17:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12/11/19 17:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
12/11/19 17:17 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
12/11/19 17:06 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
12/11/19 17:04 การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02/10/19 13:25 แจ้งวันหยุดบริษัทฯ ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
19/09/19 17:06 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13/09/19 17:02 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KYE
13/09/19 09:47 จดทะเบียนลดทุนเนื่องจากตัดหุ้นจดทะเบียนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด (แก้ไขหัวข้อข่าว และ ยกเลิก Template)
13/09/19 08:52 การจดทะเบียนลดทุน
09/09/19 17:03 การลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังจำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด
09/08/19 08:35 แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
09/08/19 06:33 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09/08/19 06:33 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการจา หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
08/08/19 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่