SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/08/21 17:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/21 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
06/08/21 17:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (สอบทานแล้ว)  
04/08/21 07:32 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/07/21 18:12 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯวาระพิเศษ : แจ้งการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
22/07/21 18:06 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/06/21 17:04 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์
24/06/21 07:10 แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11/06/21 12:30 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
31/05/21 17:31 รายงานซื้อ-ขายสินค้าและรายงานการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
20/05/21 17:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
20/05/21 17:16 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/05/21 17:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20/05/21 13:20 แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
23/03/21 13:05 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่