SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/20 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/08/20 17:34 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/08/20 17:34 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/08/20 17:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
15/07/20 17:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
08/05/20 13:08 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
08/05/20 13:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
08/05/20 13:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
07/05/20 17:17 การเผบแพร่รายงานและภาพบันทึกการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ี 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
05/05/20 17:38 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท, วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
27/04/20 17:37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
24/04/20 21:18 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/03/20 22:28 LST_แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
20/03/20 22:25 LST_การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25/02/20 17:22 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่