SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MJD - บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 18:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
12/05/22 17:30 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12/05/22 17:29 แต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12/05/22 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 17:22 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
05/05/22 17:25 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท
27/04/22 17:21 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04/04/22 19:34 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/22 20:52 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), งดจ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท (แก้ไข)
28/02/22 18:44 การลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
28/02/22 18:43 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), งดจ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
28/02/22 18:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 18:39 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 18:37 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่