SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NUSA - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/05/22 12:40 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/05/22 12:40 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
19/05/22 20:32 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
17/05/22 13:27 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไขครั้งที่1)
17/05/22 06:39 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
17/05/22 06:38 ขอชี้แจงกรณีการส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับภาษาอังกฤษล่าช้า
17/05/22 06:37 รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลุ่มณุศาศิริ
17/05/22 06:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 06:35 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 06:34 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 18:41 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
09/05/22 17:08 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
06/05/22 18:19 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขครั้งที่ 2)
06/05/22 17:37 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3
03/05/22 18:19 กำหนดการใช้สิทธิของ NUSA-W4
03/05/22 18:18 การปรับสิทธิของ NUSA-W4
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่