SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NYT - บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/02/20 07:22 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19/02/20 20:55 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
19/02/20 20:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
21/01/20 12:40 ผลคำพิพากษาศาลชั้นต้นระหว่างบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
20/11/19 13:30 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
08/11/19 20:24 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
08/11/19 20:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
08/11/19 20:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/11/19 20:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
04/11/19 17:44 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
08/08/19 20:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
08/08/19 20:21 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
18/07/19 17:04 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนครั้งที่ 12
11/07/19 12:32 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
01/07/19 12:41 แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) กับกระทรวงพาณิชย์
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่