SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/04/17 17:23 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
25/04/17 17:22 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38
24/03/17 17:42 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
10/03/17 12:48 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข template)
09/03/17 17:09 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 และการจ่ายเงินปันผล
23/02/17 17:03 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/17 17:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
23/02/17 17:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/17 17:44 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25/01/17 17:14 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
15/12/16 17:18 แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ เข้ารับการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่