SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/06/20 21:44 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/05/20 20:58 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11/05/20 18:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11/05/20 18:01 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
11/05/20 18:01 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
20/04/20 20:01 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20/04/20 20:01 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563,รายการที่เกี่ยวโยงกัน
09/04/20 17:57 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ ชี้แจงวาระการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
07/04/20 17:39 แจ้งการเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
07/04/20 17:19 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ ชี้แจงวาระการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01/04/20 08:55 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
24/03/20 13:01 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
20/03/20 12:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20/03/20 12:35 การจ่ายเงินปันผล และรายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
09/03/20 08:30 การจ่ายเงินปันผล และรายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่