SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/05/17 17:49 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 18:28 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
28/04/17 13:29 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28/04/17 13:29 ขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2559
18/04/17 17:42 ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28/03/17 17:46 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัท
02/03/17 12:39 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
22/02/17 20:05 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
22/02/17 20:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22/02/17 20:01 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22/02/17 19:57 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
05/01/17 12:38 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
23/12/16 20:41 วันหยุดประจำปี พ.ศ.2560
10/11/16 19:05 การปรับโครงสร้างการบริหารงาน และแต่งตั้งผู้บริหาร
10/11/16 19:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่