SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/02/20 09:12 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2563 การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
24/02/20 08:53 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2563 การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเทมเพลต)
24/02/20 08:30 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 2 บริษัท
24/02/20 06:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2563
24/02/20 06:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24/02/20 06:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24/02/20 06:40 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
14/02/20 18:39 แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
27/01/20 17:50 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
10/01/20 17:08 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 31 ธ.ค. 2562
04/12/19 17:01 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท
12/11/19 08:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12/11/19 08:52 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
12/11/19 08:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
24/10/19 08:10 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่