SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/18 17:54 มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/18 17:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
10/08/18 17:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10/08/18 17:52 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 18:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14/05/18 18:39 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/05/18 18:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
19/04/18 17:31 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
05/04/18 18:12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่