SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/11/19 17:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11/11/19 17:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11/11/19 17:43 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
01/10/19 12:39 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13/08/19 19:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
13/08/19 19:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 19:42 มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13/08/19 19:41 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่