SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAMTEL - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/07/20 18:06 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21/07/20 12:44 แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
15/07/20 13:00 การลงนามในสัญญารับจ้างโครงการค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
14/07/20 19:22 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14/07/20 19:20 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
12/06/20 17:34 แจ้งสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
04/06/20 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
12/05/20 17:38 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
12/05/20 17:37 การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12/05/20 17:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/20 17:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12/05/20 17:28 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/05/20 18:25 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
09/04/20 12:53 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09/04/20 12:51 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่