SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SK - บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/02/21 08:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
25/02/21 08:43 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 08:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 08:42 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/02/21 21:06 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
18/01/21 21:28 รายงานการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
16/11/20 08:32 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/11/20 08:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/11/20 08:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16/11/20 08:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/10/20 07:14 ข้อมูลสรุป
07/10/20 07:13 งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
07/10/20 07:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
07/10/20 07:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/10/20 07:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่