SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/18 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/18 17:28 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
26/04/18 18:46 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับ
03/04/18 12:53 แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/02/18 12:51 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมตามอักษรสีแดง)
22/02/18 17:11 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
21/02/18 18:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21/02/18 18:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/18 18:40 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/18 18:07 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล
09/11/17 17:43 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
09/11/17 17:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09/11/17 17:30 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29/09/17 17:05 แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 24 และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10/08/17 18:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่