SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SRIPANWA - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 13:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/22 13:08 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
12/05/22 13:07 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 17:37 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
27/04/22 08:36 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
11/04/22 12:43 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
25/03/22 13:27 แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) (แก้ไข Template)
24/03/22 20:16 แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) (แก้ไขวาระการประชุม)
28/02/22 13:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 13:00 งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/22 13:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
23/02/22 20:32 แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
14/02/22 17:42 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
04/02/22 17:44 การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
13/12/21 12:45 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่