SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/22 20:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
09/05/22 19:14 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/05/22 19:13 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
26/04/22 17:59 แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20/04/22 20:26 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19/04/22 17:10 แจ้งการลาออกของกรรมการ
07/04/22 19:06 เผยแพร่ presentation การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07/04/22 19:05 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07/04/22 19:05 แจ้งชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง
03/03/22 17:08 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
18/02/22 12:34 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ)  
17/02/22 20:58 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
17/02/22 19:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
17/02/22 19:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
17/02/22 19:43 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่