SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/11/19 18:23 รับรองงบการเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
14/11/19 18:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14/11/19 18:22 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
06/11/19 17:02 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
06/11/19 17:02 เผยแพร่ presentation การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03/10/19 18:20 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข 2)
03/10/19 18:07 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24/09/19 17:05 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
19/09/19 20:19 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
14/08/19 19:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/19 19:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/08/19 19:06 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/07/19 19:41 แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
08/07/19 19:40 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
29/05/19 18:19 แจ้งการลาออกของกรรมการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่