SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPER - บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/12/21 17:07 การลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 14 เมกะวัตต์

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/08/20 20:57 แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
06/08/20 20:57 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ และ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
06/08/20 20:56 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ในบริษัทย่อยของบริษัท
06/08/20 20:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06/08/20 20:54 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/20 20:51 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
03/08/20 07:26 05 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SUPER-W4
10/07/20 17:01 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์
10/07/20 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
17/06/20 07:34 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SUPER-W4
15/06/20 12:32 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SUPER-W4 (แก้ไขระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ)
12/06/20 17:01 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SUPER-W4
13/05/20 21:31 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
13/05/20 21:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13/05/20 21:29 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่