SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPER - บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/21 07:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 07:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 07:51 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10/08/21 07:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
30/07/21 17:18 แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท
10/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2564
27/05/21 17:39 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
12/05/21 12:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข Template)
11/05/21 20:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/05/21 20:29 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11/05/21 20:28 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
05/05/21 08:07 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09/04/21 17:15 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25/03/21 19:57 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยกเลิกและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ใหม่ - เพิ่มเติมข้อมูล
24/03/21 17:37 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยกเลิกและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ใหม่
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่