SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SYNTEC - บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 12:30 แจ้งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (แก้ไข Template และ pdf.)
12/05/22 19:12 แจ้งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
12/05/22 18:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 18:55 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 18:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/05/22 21:49 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
29/04/22 17:18 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/04/22 17:22 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ซีเอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
25/03/22 12:40 แจ้งเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11/03/22 18:31 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข)
11/03/22 17:40 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
28/02/22 06:32 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 06:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 06:31 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
06/01/22 12:43 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่