SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THAI - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/09/21 12:36 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564
10/09/21 08:50 การแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
08/09/21 18:32 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18/08/21 12:31 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
16/08/21 09:12 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 07:25 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 07:24 ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564
16/08/21 07:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 07:22 งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (สอบทานแล้ว)  
16/08/21 07:21 นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
13/08/21 17:15 ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
19/07/21 18:43 สายการบินไทยสมายล์ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
13/07/21 17:01 แจ้งเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร
09/07/21 09:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
16/06/21 09:38 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่