SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THAI - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/07/19 19:49 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19/07/19 19:47 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/07/19 19:49 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19/07/19 19:47 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12/07/19 17:39 การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25/06/19 20:24 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
07/06/19 08:07 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) (ฉบับปรับปรุง)  
07/06/19 08:06 ขอนำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
07/06/19 08:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
06/06/19 20:12 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
23/05/19 17:06 แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
16/05/19 13:09 ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
16/05/19 08:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
16/05/19 08:55 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
16/05/19 08:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16/05/19 08:55 นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
10/05/19 17:01 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่