SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THE - บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/11/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
24/11/21 12:32 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
19/11/21 17:01 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (บัญชี 2)
19/11/21 17:01 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
19/11/21 12:33 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15/11/21 17:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
15/11/21 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:00 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
01/11/21 08:10 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
27/10/21 17:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
07/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 06 กันยายน 2564
24/08/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564
13/08/21 07:50 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 07:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่