SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRUBB - บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/05/19 17:02 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
10/05/19 17:07 แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง (แก้ไข)
10/05/19 12:30 แจ้งการลาออก
29/04/19 09:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/04/19 17:18 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
04/04/19 17:37 แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัท
21/03/19 08:07 ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์มิติหุ้นออนไลน์
12/03/19 18:03 รับรองงบการเงิน กำหนดการ AGM ปี 2562 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขข้อบังคับ/บริคณห์สนธิ (แก้ไขวาระ)
12/03/19 17:51 การให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน
01/03/19 17:34 แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
25/02/19 17:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก่ไข PDF)
25/02/19 13:08 รับรองงบการเงิน กำหนดการ AGM ปี 2562 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขข้อบังคับ/บริคณห์สนธิ (เพิ่มเติมหัวข้อข่าว)/แก้ไข PDF
25/02/19 09:04 รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขข้อบังคับ/บริคณห์สนธิ (เพิ่มเติมหัวข้อข่าว)
22/02/19 20:03 รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
22/02/19 17:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่