SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/04/21 19:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมคำถาม-คำตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07/04/21 17:09 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
23/03/21 17:27 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17/03/21 17:02 การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
25/02/21 17:11 การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการเงินจ่ายปันผล
25/02/21 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 17:08 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/01/21 17:23 แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
09/12/20 17:01 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแจ้งกรรมการลาออก
12/11/20 17:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 17:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/11/20 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
02/11/20 17:03 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
29/09/20 17:31 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่