SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
05/04/17 17:39 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร
04/04/17 17:08 แจ้งวันหยุดบริษัทที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/03/17 13:18 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 154.98 MW เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
28/03/17 13:23 แจ้งการลาออกของกรรมการ
27/03/17 12:38 แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
27/03/17 12:38 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก่ไข)
24/03/17 17:55 แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28/02/17 21:19 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
28/02/17 20:59 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
28/02/17 20:32 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28/02/17 19:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28/02/17 19:46 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
28/02/17 18:25 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/17 18:23 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/17 20:09 การได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ (Onikoube) จังหวัดมิยางิ (Miyagi Prefecture) ประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มข้อมูล)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่