SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/03/20 17:04 มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home)
25/03/20 17:03 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
25/03/20 17:02 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
20/03/20 17:02 มาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13/03/20 19:28 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
27/02/20 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27/02/20 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27/02/20 17:09 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
27/02/20 17:08 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล
13/01/20 18:16 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
09/01/20 17:47 แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
15/11/19 09:25 การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ (แก้ไข)
14/11/19 20:18 การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์
14/11/19 19:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (แก้ไข)
14/11/19 18:35 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่