SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTA - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/10/21 12:38 การเข้าลงทุนในบริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด
16/09/21 12:39 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
11/08/21 17:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 17:01 รายงานความคืบหน้าการชำระคืนเงินต้นจากบริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
11/08/21 17:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 17:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/07/21 20:43 การจัดตั้งบริษัทย่อย
21/07/21 17:45 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
21/07/21 17:43 การจัดตั้งบริษัทย่อย
09/07/21 20:57 แจ้งการลาออกของกรรมการ
01/06/21 17:11 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
01/06/21 17:10 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
24/05/21 20:32 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13/05/21 18:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 18:25 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่